A A A

Vlastníctvo a kúpa koňaVlastníctvo koňa
Každý, kto sa rozhodne, že si obstará koňa, berie na seba veľkú zodpovednosť. Aby si majiteľ koňa mohol dobre plniť povinnosti voči zvieraťu, musí dokonale poznať všetky jeho biologické i psychické požiadavky. Zanedbanie základných životných potrieb koňa môže vyústiť do týrania zvieraťa. Mať koňa je aj finančne a časovo náročný záväzok, Je potrebné radšej rátať vždy s vyššími nákladmi, než bol predbežný odhad (približne 1,5-násobnými), pretože kôň napríklad potrebuje vždy nové podkovy, treba dopĺňať poškodené postroje, uhrádzať veterinárnu starostlivosť, a to bez ohľadu na momentálnu finančnú situáciu majiteľa.

 

Kôň ako typické stádové zviera nevyhnutne potrebuje spoločnosť. Ak chováme jedného koňa, je nevyhnutné byť s ním v pravidelnom kontakte, a tak mu nahradiť aspoň čiastočne to, čo by mu poskytol život v stáde.

Domestikovaný kôň je, čo sa týka potravy, úplne závislý od človeka. Ak od neho požadujeme výkon, musíme ho dobre kŕmiť, a to nielen trávou či senom.

Kôň je ochotný prijímať pokyny hoci aj od detí, pretože človeka rešpektuje ako vodcu "svojho stáda" . Vzťah človeka ku koňovi nikdy nesmie byť založený na strachu!

Chov koňa je vždy spojený s náročnou prácou - každodenným odpratávaním hnoja, prenášaním a zakladaním krmiva, napájaním, vyčesávaním a podobne. Kôň chovaný v maštali vyžaduje každodenný pobyt vo výbehu, kôň na pastvisku zasa pravidelnú a dôslednú kontrolu.

Výdavky spojené s chovom koní nikdy nie sú dobrovoľnými platbami, ale nevyhnutnosťou. Vždy treba rátať s nákupom krmiva, výstroja, s nákladmi na ošetrenie kopýt a veterinárnu starostlivosť.


Všetko pre jazdectvoKúpa koňa
Kým koňa kúpime, musíme si ujasniť, kde ho budeme chovať a ako sa oň budeme starať. Najmä musíme reálne a zodpovedne zvážiť, aké životné podmienky môžeme zvieraťu ponúknuť, či máme k dispozícii aspoň malý výbeh. O koňa sa môžeme starať buď sami, alebo ho iba vlastniť, ale nechať ho v starostlivosti iného chovateľa. Je to síce pohodlnejšie, ale nie najlacnejšie. Môžeme sa však dohovoriť aj na vzájomnej spolupráci: starostlivosť o koňa sa rozdelí medzi majiteľa a chovateľa.

Vo výbehu
Ak kupujeme koňa, požiadame majiteľa, aby nám zviera predviedol vo výbehu. Všímame si pritom nielen stavbu jeho tela, ale aj jeho správanie - aký má vzťah nielen k pánovi, ale aj k ostatným koňom. Zvláštnu pozornosť venujeme príznakom jeho agresivity, ale aj zjavnej plachosti. Získané poznatky oceníme neskôr, keď budeme po prvýkrát koňa sami chytať vo výbehu.

V stajni
Všimneme si spôsob podstielania. Ak má kôň iný spôsob podstielky než ostatné ustajnené zvieratá, môže to znamenať, že trpí, alebo má respiračné problémy. Pozornosť venujeme aj prípadným zlozvykom koňa.

Dávanie ohlávky
Dôležité je správanie koňa pri dávaní ohlávky. Sledujeme, či pritom kôň ochotne postojí a či pri zapínaní pracky nerobí nefyziologický pohyb zadkom (môže to byť predzvesťou neskorších nemalých problémov).

Veterinárna prehliadka
Pred kúpou vždy necháme koňa dôkladne prezrieť veterinárovi, ktorý môže odhaliť aj rôzne skryté chyby. Až. na základe jeho vyjadrenia sa rozhodneme, či koňa kúpime, alebo nie.