U psej matereVážení priatelia zvierat, vážení spoluobčania, prostredníctvom www.ifauna.sk Vám chceme predstaviť občianske združenie U psej matere a ciele, ktoré chce dosiahnuť.

Prečo združenie vzniklo?

Občianske združenie vzniklo z podnetu občanov, ktorí videli potrebu riešiť problém opustených a túlavých zvierat v meste. Už teraz počujeme mnohých zareagovať slovami:"Staráte sa o zvieratá a kto sa postará o ľudí?" Treba sa na celý problém pozrieť reálne. Na starostlivosť o ľudí s rôznymi problémami existujú rôzne nadácie a združenia. Nakoniec ľudia môžu zobrať svoj osud do svojich rúk. Zvieratá, ktoré si človek doviedol do svojho obydlia, a o ktoré sa nestará alebo sa stali nepohodlné a boli vyhodené, sa musia nejako vyrovnať so svojim životným osudom a pokúsiť sa prispôsobiť životu na ulici. Najväčším nepriateľom sa pre ne stávajú práve ľudia. 

V súčasnosti túlavé psy odchytáva mestská polícia Pezinka. Vzhľadom na malý počet kotcov (celkove 3) sú tzv. bastardíkovia usmrtení takmer hneď a ušľachtilé rasy po x týždňov, pokiaľ sa nenájde majiteľ alebo nový vlastník. Mačičky sú na tom ešte horšie, lebo keď si niekto vymôže odchyt túlavých mačiek, tak sú bez milosti utratené. Pozitívom je, že mestská polícia sa snaží občanov informovať o odchytených psov prostredníctvom miestneho rozhlasu, televízie a web stránok MSÚ Pezinok. Obce v okolí Pezinka nemajú túto vec riešenú vôbec a že im starosti spôsobuje o tom sa dá presvedčiť denne. 

Nemyslíme si, že násilný odchyt zvierat z ulice a ich následné usmrtenie je ten správny spôsob riešenia problému zvierat bez domova. Je určite pohodlný, lacný a hlavne nezaťažuje svedomie tých ľudí, ktorí si "odchytenie" túlavých zvierat vymôžu na mestskom úrade (a poniektorí sa tým aj popýšia). Oni nevidia a necítia des a hrôzu odchytených zvierat. Zviera je totiž takisto živý tvor. Cíti bolesť, či už fyzickú alebo psychickú. Zvieratá poznajú pocit opustenosti, strachu a neistoty. Mali by sme sa všetci zamyslieť na tým, aké zvieratá vlastne na ulici žijú a prečo. Za prvé sú to psy a mačky, ktoré svojich majiteľov majú, ale tí sa o nich nestarajú, alebo sa nemôžu adekvátne postarať. Nechávajú zvieratá svojmu osudu, len z času na čas "skántria" neželané potomstvo, alebo nepohodlné a z pohľadu úžitkovosti už pre nich bezcenné zviera (bohužiaľ aj to sa stáva). Väčšina týchto ľudia sa nezamýšľa, že zviera k nim môže niečo cítiť, že pes miluje svojho pána bez ohľadu na to, ako sa s ním zaobchádza, nezamýšľa sa nad tým, že sa mali postarať ako zamedziť túlaniu svojho zvieraťa a postarať sa o obmedzenie nekontrolovaného rozmnožovania.
Na druhej strane sú to zvieratá typu:

  • Neželané potomstvo psa alebo mačky, ktoré sa jednoducho vyhodí na ulicu, do vinice a pod.
  • Neželaný darček, pretože aj dnes sa darcovia častokrát vôbec neporadia s obdarovaným, či o takýto darček stojí.
  • Vyhodené zvieratá, ktorých majitelia precenili svoje možnosti a nezobrali na vedomie, že zviera predstavuje záväzok na v priemere 10 rokov. Možno si s nadšením zobrali domov zvieratko a zrazu zistili, že to nie je hračka, ktorá sa dá odložiť. Zvieratko sa stalo nepohodlné pretože napr. počúralo koberec, poškriabalo nábytok, resp. rozžulo exkluzívne lodičky, alebo jednoducho ochorelo. Takisto strava a veterinárna opatera niečo stojí a kto by to platil donekonečna!?


Ciele združenia

Preto, aby sa začalo konštruktívne pristupovať k tomuto závažnému problému, založili sme občianske združenie U psej matere. Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v decembri 1999. Ciele združenia sú uvedené v Stanovách združenia a sú nasledovné:

  • vytvárať materiálne podmienky pre zabezpečovanie poskytovania starostlivosti o život a zdravie zvierat, ich výchovu a výcvik;
  • spolupracovať so školami, školskými a predškolskými zariadeniami v záujme výchovy detí a mládeže a vytvárania ich pozitívneho vzťahu k prírode a životnému prostrediu;
  • poskytovať súčinnosť orgánom štátnej správy a samosprávy pri plnení ich úloh na úseku ochrany životného prostredia a v spolupráci s týmito orgánmi aktívne napomáhať k zlepšovaniu životného prostredia, v spolupráci s masovokomunikačnými prostriedkami pôsobiť na obyvateľstvo v záujme vytvárania pozitívnych vzťahov;
  • organizovať spoločensko-športové a kultúrne podujatia;
  • organizovať vzdelávacie akcie pre majiteľov, chovateľov a ostatných milovníkov zvierat;
  • zvyšovať právne povedomie obyvateľstva v oblasti držby a chovu zvierat;
  • osvetovou a výchovnou činnosťou prispievať k budovaniu zdravého a pevného vzťahu obyvateľov k prírode ako celku a k zvieratám osobitne.

Etapy výstavby areálu útulku

V roku 2000 sa nám podarilo získať do prenájmu pozemok, ten sa nachádza na východnom okraji Pezinka v oblasti Panholský háj.
Koncom roka 2005 sa začalo s budovaním oplotenia a pokračovalo sa aj v roku 2006.
Iste si mnohí kladiete otázku, čo je s útulkom v Pezinku, veď sa už dávno začali práce s oplotením....

Nie je to však našou vinou, mesto nesúhlasí, nakoľko pozemok nie je v našom vlastníctve, ale iba v prenájme a hoci najomné každoročne platíme, nesmie byť pozemok zatiaľ využívaný na útulok. Bolo by nutné vybudovať prívod elektriny, vody, kanalizáciu. Toto všetko je však veľmi nákladné pre naše združenie, nakoľko všetky tieto siete sú veľmi vzdialené, aby sme sa mohli pripojiť.
Zatiaľ sa nenašiel sponzor, ktorý by bol ochotný poskytnúť financie na toto i na plat aspoň jedného pracovníka, lebo útulok by potreboval stály 24 hodinový dozor.
Aj keď je to prekrásny pozemok, kde by mohol byť aj cintorín pre zvieratká a časť z pozemku už máme oplotenú, voda by sa musela dovážať v cisterne a exkrementy zvierat by  museli byť odvážané, mesto prevádzku útulku nepovolilo.

Napriek tomu pracujeme – tak ako najlepšie vieme – v provizóriu, a to vo dvore rodinného domu našej členky, ktorá sa aj stará o jeho prevádzku. Pomáhajú aj niektoré ochotné dievčatá – členky združenia.

Flintu do žita však nehádžeme a snažíme sa nájsť vhodné priestory v Pezinku a okolí, kde by sme mohli bez problémov v našej činnosti pokračovať.