Invázne druhy živočíchov
Flóra a fauna sa na Zemi vyvíjali niekoľko miliárd rokov. Oceány, moria, pohoria, púšte a dokonca aj veľké rieky vytvorili fyzické prekážky, ktoré bránia pohybu druhov, čím významne prispeli k bohatej biodiverzite na Zemi, ako aj k vývinu živočíšnych a rastlinných spoločenstiev, ktoré považujeme za typické pre konkrétne regióny alebo oblasti. Vplyvom človeka však došlo k narušeniu týchto fyzických bariér, na základe ktorých sa vyvinula regionálne špecifická flóra a fauna, a druhy prichádzajú, či už náhodne alebo zámerne, na miesta stovky a tisícky kilometrov vzdialené od ich pôvodného biotopu. V mnohých prípadoch sa tieto nepôvodné druhy slabo prispôsobia novým podmienkam a dochádza k ich rýchlemu vyhynutiu. Inokedy sa im však podarí prežiť, rozmnožovať a udomácniť sa. V niektorých prípadoch sú tieto nové druhy tak úspešné, že už nie sú biologickou zvláštnosťou, ale skutočnou hrozbou a spôsobujú vážne škody nielen v rámci ekosystému, ale aj na plodinách a hospodárskych zvieratách, vplývajú na ľudské zdravie a majú vážne hospodárske vplyvy. Nepôvodné druhy s takýmito negatívnymi vplyvmi sú známe ako invázne (resp. invazívne) druhy. V súčasnosti takmer neobmedzená mobilita ľudí a tovarov, ktorú prináša globalizácia svetovej ekonomiky, odstraňuje okrem iného geografické bariéry medzi druhmi a genetickú izoláciu populácií a spoločenstiev spoločne sa vyvíjajúcich druhov rastlín a živočíchov Biotické invázie vedú k poklesu biodiverzity, k homogenizácii svetovej flóry a fauny a k zníženiu biologickej rôznorodosti ekosystémov Zeme.

Na invázne druhy živočíchov na Slovensku sa viažu ustanovenia § 7a ods. 4 až 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Sú zaradené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Boli sem zaradené druhy, ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy, resp. druhy, ktoré po ich rozšírení na Slovensko spôsobia značné problémy.

Invázne druhy bezstavovcov

Mollusca – mäkkýše

Arion lusitanicus – slizovec iberský
Sinanodonta woodiana – škľabka ázijská

Crustaceae – kôrovce

* Orconectes limosus – rak pruhovaný
* Pacifastacus leniusculus – rak signálny
* Procambarus clarkii – rak červený

Invázne druhy stavovcov

Pisces – ryby

Ameiurus melas – sumček čierny
Gasterosteus aculeatus – pichľavka siná
Lepomis gibbosus – slnečnica pestrá
Neogobius gymnotrachelus – býčko nahotemenný
Neogobius fluviatilis – býčko piesočný
Neogobius kessleri – býčko hlavatý
Neogobius melanostomus – býčko čiernoústy
* Perccottus glenii – býčkovec amurský
* Pseudorasbora parva – hrúzovec sieťovaný

Amphibia – obojživelníky

* Rana catesbeiana – skokan volský

Reptilia – plazy

Chrysemys picta – korytnačka maľovaná
* Trachemys scripta – korytnačka písmenková

Aves – vtáky

* Oxyura jamaicensis – potápnica bielolíca

Mammalia – cicavce

Mustela vison – norok americký
* Myocastor coypus – nutria vodná/riečna
Nyctereutes procyonoides – psík medvedíkovitý
Ondatra zibethicus – ondatra pižmová
* Procyon lotor – medvedík čistotný
* Callosciurus erythraeus – veverica červenkavá
* Sciurus carolinensis – veverica sivá
* Sciurus niger – veverica líščia

Poznámka: Druhy označené symbolom * pred názvom druhu boli zaradené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13.júla 2016 medzi druhy vzbudzujúce obavy Únie.

Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, chovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi. Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, užívateľ poľovného revíru, užívateľ rybárskeho revíru alebo osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb sú povinní ich odstraňovať.
No Internet Connection