Sekretariát SZCH si dovoľuje vám oznámiť, že v dňoch 25. – 26. 11. 2017 sa tak, ako aj po minulé roky, uskutoční XX. Celoštátna výstava zvierat a II. Medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky. Výstavy sa uskutočnia na výstavisku Agrokomplexu v Nitre.

Tešíme sa na vašu účasť a veríme, že aj tento rok SZCH splní všetky vaše očakávania ohľadne organizácie výstav.

prihláška na CV 2017 >>> stiahnuť

Zasielanie prihlášok

Pre jednoduchšie spracovanie prihlášok a skvalitnenie tlače katalógu, hlavne v časti králiky, sme pre vás pripravili určité zmeny.

Prihlášky bude možné zasielať  tromi spôsobmi:

Prvý spôsob je klasický, vyplnenú prihlášku zašlite poštou na adresu SZCH do 31. 10. 2017.

Druhý spôsob, vyplnenú prihlášku zašlete e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Prihláška zaslaná e-mailom je prijatá, ak bude e-mailom aj potvrdená.

Prosíme vás, aby ste v týchto prípadoch striktne dodržiavali termín uzávierky prihlášok.

Tretí spôsob zaslania prihlášky je možný  on-line  pomocou vyplnenia Webového formulára, ktorý nájdete na stránkach SZCH:  www.szch.sk

V prihláške zaslanej pomocou webového formulára je automaticky vygenerovaný variabilný symbol  platby, ktorý použijete pri úhrade výstavných poplatkov.

Výhodou zaslania prihlášky pomocou webového formulára je, že máte možnosť  kontroly prihlášky a prístup do on-line propagačného katalógu výstavy, po uzávierke prihlášok môžete editovať niektoré údaje, napríklad zmeniť predajnú cenu, behom výstavy budete mať prehľad o ocenení a predaji vašich zvierat.

 Využitie webového formulára bude možné od 1. 10. 2017.

Výstavné podmienky

Slovenský zväz chovateľov  v spolupráci s AX Výstavníctvo pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely Matečnej

organizuje

Medzinárodnú výstavu zvierat Vyšehradskej štvorky

                                                   a

Celoštátnu výstavu zvierat
- 26. 11. 2017

na Výstavisku AGROKOMPLEX  NITRA

Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok:

Výstavu organizuje SZCH.  Vystavovať sa môžu zvieratá - králiky, hydina, holuby (najstaršie vystavené zv. evidované do roku 2011) a  ostatné zvieratá zahrnuté v pôsobnosti SZCH. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi EE.  Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené po zaradení zvierat do katalógu a chovateľovi budú zaslané pridelené čísla výstavných klietok. Vystavovateľ sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Vystavovateľ zaslaním prihlášky súhlasí s výstavnými podmienkami. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením. V prípade nekonania sa výstavy z objektívnych dôvodov, budú výstavné  poplatky po odpočítaní už vynaložených nákladov vrátené vystavovateľom.

Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a ručí za prípadné straty.  V prípade straty bude chovateľovi uhradená  cena za zdrobnené a malé plemená 20 EUR, stredné plemená 30 EUR a veľké plemená 40 EUR (hydina, králiky) u ľahko chovaných plemien holubov 20 EUR a ťažko chovaných 40 EUR. Vystavovateľ súhlasí, aby usporiadateľ stanovil cenu u ostatných druhov zvierat. SZCH nezodpovedá za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat, dodaných na výstavu a umiestnených v karanténe. Akákoľvek manipulácia so  zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia príslušného garanta je zakázaná.

 

Súťažné  expozície:

HOLUBY, HYDINA, KRÁLIKY- individuálne, kolekcia 4-členná, zastúpenie oboch pohlaví, vo vlastníctve vystavovateľa (v prihláške musí byť označená   K)

Doplnková expozícia exotických vtákov – XX. ORNITA

MORČATÁ – samostatná výstava v sobotu a nedeľu, výstavné podmienky zverejnené samostatne na www.zochm.sk

Ukážkové expozície bez posúdenia:

akváriové ryby, spevavé kanáriky – organizátor a výstavný výbor si vyhradzuje právo obmedzenia počtu zvierat.

Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky tlačeným písmom alebo strojom  posielajte na adresu:  

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44, 824 76 BRATISLAVA

elektronicky na adresu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.    alebo       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

prihláška zaslaná e-mailom je prijatá, len ak bude e-mailom potvrdená

Telefón: 0910 349 555, 0910 497 555, 

v pracovné dni v čase od 8.30 – 15.30 hod.

prihlášky sú zverejnené na www.szch.sk 

 1. uzávierka písomných prihlášok je 31. 10. 2017

Prihlášky je možné posielať aj on-line pomocou vyplnenia webového formulára na stránkach SZCH

 1. uzávierka prihlášok je možná iba on-line pomocou vyplnenia webového formulára na stránkach SZCH do 11.11.2017

Pozor, prihlášky po dátume 2. uzávierky nebudú akceptované. 

S prihláškou neposielajte rodokmene.

Výstavné poplatky:

 • Za každé vystavené zviera v súťažných expozíciách 4 EUR
 • Manipulačný poplatok – povinný pre každého vystavovateľa v súťažných expozíciách: 2 EUR
 • Katalóg – povinný pre všetkých vystavovateľov (okrem rod. príslušníkov a vystavovateľov ukážkových expozícií), aj pre MCH: 5 EUR

Katalógy je možné  prevziať  si len počas konania výstavy v kancelárii výstavy. Na základe dokladu  môže katalóg za vystavovateľa prevziať aj jeho zástupca. 

 • Mladý chovateľ je oslobodený od poplatku za vystavené zviera za nasledujúcich podmienok:
 • Maximálne 4 zvieratá, nepredajné, pri králikoch označených v ľavej ušnici za písmenom S, písmenom J,  „SJ“, pri hydine a holuboch fialovou obrúčkou.

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava, Krížna 46, č. ČSOB, číslo účtu:

IBAN:  SK94 7500 0000 0040 1156 2170

BIC: CEKOSKBX

Platby môžu byť hradené:

prevodom z účtu kde uveďte variabilný symbol 25262017, konštantný symbol 0308, alebo

poštovou poukážkou, konštantný symbol 0308 a variabilný symbol 25262017.

Oznámenie o platbe (ústrižok zloženky, kópia dokladu o bankovom prevode) musí byť súčasťou prihlášky. Pozor, pri neuhradených výstavných poplatkoch prihlášky nebudú zaradené do katalógu! Pri spoločných platbách Vás žiadame, aby ste priložili k prihláškam aj rozpis platieb z dôvodu identifikácie.

Pri platbe bankovým prevodom uveďte meno a priezvisko vystavovateľa v správe pre prijímateľa. 

Údaje pre zahraničné platby:

SWIFT CODE - BIC:   CEKOSKBX,   IBAN CODE:  SK94 7500 0000 0040 1156 2170 (pri internet bankingu treba postupovať podľa pokynov banky, medzery medzi znakmi sa nedávajú). Pri platbe z ČR na Slovensko môžete využiť platbu medzinárodnou poštovou poukážkou na účet – Eurogiro. Vystavovatelia z ČR môžu platiť výstavné poplatky aj priamo na výstave.

Veterinárne podmienky:

 1. Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá ktoré pochádzajú z chovov, ktoré nie sú predmetom žiadnych veterinárnych opatrení.
 2. Zvieratá budú sprevádzané sprievodným dokladom na premiestnenie. V sprievodnom doklade  veterinárny lekár potvrdí, že zvieratá neprejavujú žiadne klinické príznaky choroby s prihliadnutím na infekčné choroby prenosné na daný druh zvierat.

Program výstavy:

 • 24.11.2017 štvrtok 7.00 – 20.00 hod. Príjem zvierat
 • 25.11.2017 piatok   8.00 – 15.00 hod. Posudzovanie zvierat
 • 26.11.2017 sobota 9.00 – 17.00 hod. Prehliadka výstavy
 • 26.11.2017 sobota 11.00 -  16,00 hod. Výdaj ocenení 
 • 27.11.2017 nedeľa   9.00 – 15.00 hod. Prehliadka výstavy, výdaj zvierat po 15.00 hod.
 • 27.11.2017 nedeľa 12.00 -  15,00 hod. Výdaj ocenení 

Príjem a výdaj zvierat:

Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne. Každá prepravka musí byť označená príslušným štítkom s uvedeným číslom klietky, ktoré vystavovatelia obdržia od organizátora výstavy spolu so súpisom vystavených zvierat. V tomto súpise je potrebné doplniť u králikov, hydiny a holubov identifikačné údaje, čiže tetovanie, číslo obrúčky a u králikov aj hmotnosť. Pri dodaní zvierat do výstavných hál budú tieto prehliadnuté veterinárnym lekárom a v prípade, že budú vykazovať známky klinického ochorenia, nebudú na výstavu prijaté a zaplatené poplatky nebudú vrátené. Zvieratá si zaklietkuje každý vystavovateľ sám, po predchádzajúcom súhlase garanta. Po zaklietkovaní mu garant potvrdí prevzatie zvierat a vystavovateľ mu odovzdá súpis zvierat. Pri výdaji zvierat sa vystavovateľ nahlási u príslušného garanta a ten mu zvieratá vydá. 

Posudzovanie:

Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup do výstavných hál len delegovaní posudzovatelia, hospitujúci adepti, garanti jednotlivých expozícii a výstavný výbor.

Udeľované tituly:

Najúspešnejším zvieratám podľa bodového ocenenia, v zmysle výstavných smerníc, budú udelené tituly:  MAJSTER V4 (SR),  ŠAMPIÓN  V4 (SR),  ČESTNÁ  CENA. Ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi. Výdaj cien sa uskutoční tak ako je uvedené v programe výstavy. Zasielanie cien po skončení výstavy nie je možné.

Predaj zvierat:

Predaj zvierat bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajné zvieratá budú umiestnené v súťažných expozíciách. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. V katalógu bude uvedená požadovaná predajná cena majiteľa navýšená o 10 %. Navýšenie 10 % pripadne v prospech výstavy.  Predávajúci obdrží ním stanovenú cenu. Pozor, platby budú zaokrúhľované s presnosťou na 0,50 centov hore (od 0,1 do 0,4 zaokrúhlenie na 0,5 EUR, od 0,6 do 0,9 na 1 EUR).  Predajné zvieratá dodané na výstavu bez rodokmeňa, v prípade záujmu kupujúceho, budú odpredané.  V prípade, že chovateľ sa počas výstavy rozhodne predať nepredajné zviera,  zaplatí poplatok 5 EUR v kancelárii výstavy a až po písomnom potvrdení zaplatenia poplatku garant zviera vystavovateľovi vydá. Peniaze za odpredané zvieratá  si chovateľ prevezme priamo na výstave v kancelárii výstavy v sobotu v čase od 16.00 hod do 17.00 hod, v nedeľu od 15.00 hod do 16.00 hod., prípadne budú posielané chovateľovi na vopred uvedený bankový účet alebo poštovou poukážkou na náklady chovateľa. 

Propagácia, fotografovanie, video:

Informačné a propagačné letáky je zakázané bez povolenia usporiadateľa a výstavného výboru umiestňovať vo výstavných priestoroch. Pri fotografovaní je prísne zakázané otvárať výstavné klietky, prípadne inak manipulovať s vystavenými zvieratami. Čas na fotografovanie určí organizátor výstavy. Manipulovať s vystavenými zvieratami pri fotografovaní je možné len na základe súhlasu organizátora. a za prítomnosti zástupcu organizátora alebo člena výstavného výboru – garanta. 

Zmeny  výstavných  podmienok:

Organizátor a výstavný výbor si vyhradzujú právo zmeny vo výstavných podmienkach v záujme úspešného zabezpečenia výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia tieto výstavne podmienky rozhodne organizátor spolu s výstavným výborom.

Špeciálne  klubové  schôdze:

Organizátor a výstavný výbor, nezabezpečí chovateľským klubom priestor na usporiadanie klubových schôdzi, z dôvodu vysokých finančných nákladov na priestory.

Protesty:

Proti verdiktu posudzovateľa v súťažných expozíciách môže chovateľ po zaplatení poplatku 10,- EUR podať protest, v prípade že odvolacia komisia jeho protestu vyhovie 10,- EUR mu bude vrátené.

Nepovolený predaj zvierat:

Predaj zvierat v priestoroch výstavy, mimo predajného stánku, je zakázaný. Za porušenie zákazu bude uložená pokuta vo výške 100,- EUR a priestupca bude vykázaný z priestorov výstavy.