ZO SZCH SľažanyS myšlienkou založiť v Sľažanoch organizáciu chovateľov prišiel ako prvý Michal Borkovič. Rudolf Bača vybavil potrebné dokumenty a v roku 1964 organizácia vznikla. Ustanovujúca členská schôdza sa konala 25. 6. 1965. Počet členov bol spočiatku asi osemnásť. Prvým predsedom sa stal Alojz Bevilaqua, tajomníkom Rudolf Bača, hospodárom Eugen Horský, vedúcim krúžku holubiarov Michal Borkovič, vedúcim krúžku chovateľov králikov František Čapo st.
Od roku 1965 členovia nasadili do svojich chovov čistokrvné zvieratá, ktoré spľňali predpisovaný štandard podmienok katalógov jednotlivých druhov chovných zvierat, či už išlo o králiky, hydinu hrabavú i vodnú, holuby alebo exotické vtáctvo.

Chovatelia mali svojou prácou podstatný vplyv na značnú časť obyvateľov, ktorí sa zoznamovali s "novými" myšlienkami a spôsobmi chovania zvierat a začali modernizovať svoje chovy.
Organizácia začali pravidelne objednávať kvalitné chovné zvieratá ako kurčatá, morky, húsatá, brojlerové kurčatá a pod. a to nielen pre členov, ale pre všetkých záujemcov. Členská základňa sa začala postupne rozrastať a v rokoch 1970 - 1980 mala organizácia evidovaných aj 120 členov. Výbor miestnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov uskutočňoval aj rôzne prednášky s odbornou chovateľskou tematikou, na ktorých prednášali odborníci z VŠP v Nitre, Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre, zverolekári a pod. Na prednáškach sa zúčastňovali aj mnohí nečlenovia.
Chovateľstvo sa u nás rýchlo dostávalo na vysokú úroveň a tak už začiatkom sedemdesiatich rokov sa organizácia spolu s niekoľkými okolitými ZO rozhodli priamo v Sľažanoch usporiadať výstavu drobných hospodárskych zvierat. Táto sa konala v roku 1970 a boli na nej prezentované čistokrvné králiky, hydina, holuby a exotické vtáctvo.
Začiatkom osemdesiatich rokov dochádza v organizácii k útlmu, keď niektorí chovatelia strácajú záujem a ďalšie šľachtenie svojich chovov, členovia výboru kvôli dochádzaniu za prácou sa do obce vracali len raz týždenne alebo raz za dva týždne. Preto v roku 1984 došlo k voľbe nového výboru, kde boli zvolení členovia, ktorí sú v obci denne a majú teda predpoklady na to, aby mali čas venovať sa oživeniu činnosti organizácie. Už v septembri 1987 sa konala v Sľažanoch obvodná propagačná výstava hydiny, králikov, holubov a exotov. Vystavovalo tu 37 vystavovateľov zo Sľažian a okolitých obcí celkovo 190 kusov drobných čistokrvných hospodárskych zvierat. V septembri 1989 sa konala ďalšia propagačná výstava drobných zvierat, na ktorej vystavovalo 31 chovateľov 120 kusov svojich zvierat. O rok neskôr nasledovala opäť ďalšia výstava, na ktorej sa zúčastnilo 28 vystavovateľov so 118 kusmi zvierat.
V roku 1992 Okresný výbor chovateľov v Nitre poveril slažiansku ZO usporiadaním XVII. okresnej výstavy zvierat okresu Nitra. Táto sa konala 3. - 4. 10. 1992 a vystavovalo na nej 64 vystavovateľov z celého okresu Nitra. O rok neskôr bola organizácia znovu poverená usporiadaním výstavy mláďat králikov a výletkov holubov. Výstava sa konala 11. - 12. septembra 1993. O rok neskôr sa konala taká istá výstava, teraz však už na obvodnej úrovni, v r. 1995 už opäť ako okresná a v 1996-tom ako obvodná.
Po vzniku okresu Zlaté Moravce sa situácia zhoršila, nakoľko v Zlatých Moravciach dodnes nefunguje okresný výbor chovateľov a nitriansky má bližšie k organizáciám v jeho okrese. Neúmerne sa zvýšili aj náklady na chovateľstvo, čo ohrozilo usporiadavanie výstav, ktoré sa aj istý čas nekonali. Podobný osud postihol aj ostatné organizácie okresu, mnohé z nich zanikli a tak dnes sľažianska ZO má medzi členmi aj obyvateľov iných okolitých obcí. Napriek všetkým problémom patrí organizácia chovateľov v Sľažanoch k tým najlepším v Nitrianskom kraji a naši chovatelia dosahujú vynukajúce výsledky aj na celoslovenských a medzinárodných výstavách.

 

Pred ôsmimi rokmi nadviazala ZO SZCH v Sľažanoch družobnú spoluprácu so ZO ČZCH v Holešove na Morave.

5. a 6. Septembera 2009

ZO SZCH Sľažany usporiada Obvodnú výstava mláďat králikov subežne s Miestnou výstavou hydiny a holubov v areáli výstaviska v Sľažanoch.