A A A

POKUS O NÁVRAT K PRÍRODE? Považujem to ako „zázrak“, že chovatelia prišli s nápadom nevídaných hodnôt. Vzniká združenie možno spoločenstvo alebo nadácia chovateľov prírodných foriem exotického vtáctva a druhov ohrozených   d o m e s t i k a c i o u .
        Dlhé roky som si želal, aby sa v tejto problematike niečo urobilo. Celý svoj život chovám prírodne sfarbených exotických vtákov od drobných exotov až po stredné a veľké papagáje. Nie je najpríjemnejší pohľad na korely, alexandre, rozely, amandiny Gouldovej, papagájov spevavých, neofemy ako strácajú na veľkosti a pôvodnej farbe, ktorou ich príroda obdarovala. Predháňaním sa v mutačných formách, získanie vyššieho počtu mláďat  (podkladanie vajíčok pod pestúnov)   pre vyššie príjmy, sme docielili to, že vtáky nám samé nehniezdia, nekŕmia, často podliehajú chorobám  a nedokážu vyviesť mláďatá. Degenerácia dospela tak ďaleko, že u mnohých plemien už nedokážeme získať prírodne sfarbeného vtáka v pôvodnej veľkosti a s prirodzenými rodičovskými vlastnosťami. Mutačné vtáky sú väčšinou malé, chorobne štíhle, bez života a zdravej iskry v očiach. Čo toto združenie, nadácia alebo spoločenstvo od nás chovateľov očakáva.
       C i e l e     združenia  -  nadácie:
        Združuje chovateľov prírodných foriem exotického vtáctva s dôrazom na to, aby sa chované vtáky čo najviac fenotypovo zhodovali s vtákmi populácií z voľnej prírody. Vylúčené sú všetky mutačné vtáky a medzidruhové krížence. Oproti jedincom z prírody by sa chované vtáky z hľadiska chovného cieľa mali líšiť len prípadnou  vyššou toleranciou na klimatické podmienky, odolnosťou voči chorobám a vyššou krotkosťou. Dôvodom  pre založenie chovateľského združenia  -  nadácie  s takýmito zámermi je skutočnosť, že niektoré druhy exotického vtáctva sa dostávajú do novej situácie. V chovoch postupne miznú prírodné formy oproti preferovaným mutačným. Klasický štandard u tzv. „ domestikovaných“ druhov zaviedol subjektívne kritéria, ktoré  sa od prírodných foriem líšia  ( veľkosť, zúžená variabilita, preferovanie subjektívne žiadaných znakov). Popritom klasický štandard hodnotí výlučne exteriér, neberie do úvahy iné vlastnosti ani genetickú hodnotu. Nepracuje s rodokmeňom. Dnes je už niekedy nemožné získať prírodne sfarbeného vtáka, ktorého telesný rámec – proporcie čo najviac zodpovedajú vtákom z prírody. Ak sa aj taký jedinec podarí získať, chovateľ nemá žiadne záruky jeho genetickej čistoty a obyčajne už prvá generácia F1 na pohľad prírodne sfarbených rodičov  dáva mutačné potomstvo.
        Pritom práve prírodné formy vtákov chovaných v zajatí,  majú väčší potenciál pre eventuálny návrat do prírody v prípade ohrozených druhov. Súčasne takéto chovy vytvárajú genetickú banku nie len pre prípadný návrat do prírody, ale aj pre chovateľov mutačných vtákov.

     Š t a n d a r d y:
        Pre jednotlivé druhy, najmä pre tie ktoré sú ohrozené domestikaciou, navrhujeme osobitné  štandardy. Štandardy vychádzajú z popisu a meraní exemplárov  z voľnej prírody,   ich fotografií a zdrojov údajov z pôvodných literárnych prameňov. Kvalitatívne charakteristiky ( veľkosť, rozmery častí tela, hmotnosť), ale aj kvalitatívne vlastnosti  (sfarbenie, tvar tela, proporcie, správanie, reprodukčné schopnosti) sú v štandarde definované vždy ako interval  od  -  do. Štandard počíta s variabilitou jednotlivých znakov tak ako je to vo voľnej prírode.
        Strata variability, uniformita vlastností sa z hľadiska chovných cieľov na rozdiel od klasického štandardu bude považovať nie za prednosť, ale za nedostatok.
        Pri hodnotení sa budú brať vždy do úvahy okrem exteriéru  -  fenotypu ( 1.pozícia)  aj reprodukčné schopnosti (2. pozícia) a genetická hodnota  - genotypu ( 3.pozícia).
        O každom jednotlivcovi sa bude viesť evidencia vrátane rodokmeňa a záznamov výsledkov všetkých hodnotení. Hodnotenie sa bude konať priamo u chovateľa alebo počas špeciálnych i národných výstav.
  1. pozícia  -  exteriér            

-  telesný rámec  (dĺžka tela, dĺžka krídla, dĺžka beháka, dĺžka zobáka, dĺžka chvosta, hmotnosť), Nedostatkom je príliš veľký, alebo príliš malý telesný rámec.

  1. Sfarbenie  (hodnotia sa jednotlivé časti tela)

Nedostatkom sú všetky znaky mutácií, znaky po krížením s iným druhom, alebo s inou geografickou rasou.
Správanie, pohyb temperament
Nedostatkom sú všetky nežiaduce zmeny v správaní. Vták musí byť prirodzene živý, pohyblivý, nesmie byť apatický a pod.

  1. kondícia a zdravotný stav

Nedostatkom je zhoršená kondícia alebo narušený zdravotný stav.  To sa netýka nededičných traumatických zmien  -  chýbajúci prst, pazúr,  poškodenie operenia, pokiaľ je to dôsledok úrazu a nie prejav choroby.

  1. pozícia  -  reprodukčné schopnosti
  2. plodnosť

Dokladuje sa počtom znesených a oplodnených vajec a počtom odchovaných mláďat. Nedostatkom sú chýbajúce sexuálne prejavy, neochota hniezdiť, nízka oplodnenosť vajec a iné poruchy reprodukcie.
-  schopnosť odchovu pod vlastnými rodičmi
Hodnotia sa rodičovské schopnosti: samostatné vysedenie znášky, kŕmenie  a  starostlivosť o mláďatá. Nedostatkom je nutnosť inkubácie vajec pod náhradnými rodičmi, vyhadzovanie vajec alebo mláďat z hniezda, nedostatočná alebo žiadna starostlivosť o mláďatá, agresivita voči mláďatám.

  1. pozícia  -  genotyp
  2. rodičia a prarodičia

Otec (O), matka (M), otec otca (OO), matka otca (MO), otec matky (OM) matka
matky (MM)
Nedostatkom je nepriaznivá alebo neznáma hodnota predkov

  1. potomstvo

               Nedostatkom sú všetky negatívne hodnoty potomstva najmä štiepenie a objavenie sa mutačného sfarbenia, nízka životaschopnosť apod.

  1. testovacie kríženie

Preverenie na základe pozitívnych výsledkov kríženia s recesívnym homozygotom (bez štiepenia) je dôkazom genetickej čistoty ( homozygotnosti) jedinca.

V každej pozícii môže jedinec( skupina jedincov) dosiahnuť nasledovné
hodnotenie:   

               A  -  výborný
B  -   dobrý
               C  -   použiteľný
               D  -   podmienečne použiteľný
               X  -   nepoužiteľný

D R U H Y        V T Á K O V, ktoré sú v súčasnosti najviac ohrozené domestkáciou.
zebrička sivá austrálska  -  Taeniopygia guttata castanotis
C i e l e :
- výrazne zmenšiť telesný rámec a docieliť celkové zoštíhlenie tela
- odstrániť znudený až apatický výraz
- docieliť prírodné sfarbenie ( koralovo červený zobák, nohy, tmavočervené oko, krémovo
biela spodina tela
. získať genetický čisté prírodne sfarbené vtáky, ktoré v potomstve neštiepia
- veľkosť -  10 – 10,5 cm, krídlo 5,5 cm, chvost 3,5 cm

ryžovník sivý  -  Padda oryzivora
C i e l e
- získať genetický čisté prírodne sfarbené vtáky, ktoré v potomstve neštiepia
- veľkosť 13,5 cm, krídlo 6,7 cm, chvost 4,8 cm

 amadina Gouldovej  -  Chloebia goudiae
C i e l e
-  získať genetický čisté  prírodne sfarbené vtáky, ktoré v potomstve neštiapia
-  požaduje sa spoľahlivé vysedenie znášky a odchov pod vlastnými rodičmi
- veľkosť 15 – 16 cm, krídla 6 – 7 cm, 6  7, 5 cm, predĺžené perá u samca 2-3 cm

Holúbok diamantový  -  Geopelia punctuata
C i e l e
- zväčšenie telesného rámca
- získať genetický čisté prírodné vtáky, ktoré v potomstve neštepia
- veľkosť 19  - 20 cm, krídlo 10 cm, chvost 11 cm

Papagájec vlnkovaný  -  Melopsittacus undulatus
C i e l e  
- zmenšenie telesného rámca
- dosiahnutie harmonických telesných proporcií
- získať genetický čisté prírodné vtáky (zelené), ktoré v potomstve neštiepia
- odstrániť apatický výraz a klásť dôraz na pohyblivosť a živosť
- požaduje sa spoľahlivé vysedenie znášky, odchov pod vlastnými rodičmi
- veľkosť – 21 cm ( uvádzaná v knihe MUDr. Karáska z roku 1940, podľa nemeckého
štandardu. Veľkosť je odlišná podľa rôznych starších autorov o dačo menšia i väčšia.)
krídla 10,5 cm, chvost 10 cm, váha 40  - 45 gr

 Korela chocholatá  -  Nymphicus hollandicus
 C i e l e
- podstatné zväčšenie telesného rámca
- docieliť prírodný (tmavý ) odtieň sivej farby tela, intenzívne žltej a oranžovej farby
hlavy a líc 
- získať genetický čisté prírodne sfarbené vtáky, ktoré v potomstve neštiepia
-  veľkosť 30  -32 cm, krídlo 16  17 cm, chvost 14  -16 cm, váha 80  -90 gr

Neoféma Bourkova  -  Neophema bourkii
C i e l e
- z v ä č š e n i e   telesného rámca
- získať genetický čisté prírodne sfarbené vtáky, ktoré v potomstve neštiepia
- veľkosť 21 – 22 cm ,krídla 11,5 cm, chvost 11 cm
Neoféme tyrkyzová  -  Neophema pulchella
-  veľkosť 21  -22 cm, krídla 11 cm, chvost 11 cm

Neoféma modrohlavá  -  Neophema splendida
-  veľkosť 21,5 cm, krídla 11,5 cm, chvost 9,7 cm

Papagáj spevavý  -   Psephotus haematonotus
-  veľkosť 27,5 cm, krídla 13 cm, chvost 14 cm

Rozela  pestrá  -  Platycertus eximius
veľkosť 30  -32 cm, krídla 15 – 17 cm, chvost 16 -18 cm

Rozela penantová  -  Platycertus elegans 
- veľkosť 349  350 cm   podstatné    z v ä č š e n i e    telesného rámca

Aymara pruhovaný  -  Bolborhynchus lineola
-  veľkosť 17 cm, krídla 10 cm, chvost 5,8 cm

Alexander malý   -   Psittacula krameri
-  veľkosť 42,5 cm, krídla 16 – 17 cm, chvost 23 -25 cm

Agapornis ružovohrdlý  -  Agaponis roseicollis
-  veľkosť 16 – 17,5 cm, krídla 10 -11 cm, chvost 4,5 – 5 cm

                                                                                                                             
Agapornis Fischerov    -   Agapornis fischeri
- veľkosť 14 15 cm, krídla 9 – 9,5 cm, chvost 4 cm zväčšenie telesného rámca

C i e l e     platia na všetky vyššie uvedené vtáky
- získať genetický čisté prírodne sfarbené vtáky, ktoré v potomstva  n e š t i e p i a

N á v r h.
         Je to určitá forma ochrany prírodne sfarbených exotických vtákov, ktoré sa nachádzajú desaťročia v chovateľských zariadeniach a dôsledkom rôznych (  v mnohých prípadoch nesprávnych chovateľských počinov) zámerov sa tieto vtáky dostali do nežiaduceho postavenia.  Na burzách a hlavne výstavách, genetický čisté, prírodne sfarbené vtáky už nevidíme.
        V našich chovných zariadeniach sme poskytli priestor mutačným vtákom a v súčasnosti je našou povinnosťou tieto vtáky priviesť do pôvodného prírodného stavu, tak ako ich príroda vytvorila.
        N á v r a t    k     p r í r o d e   predkladá pán RNDr. Jaroslav  M a r e c  a k jeho návrhu sa prikláňajú páni RNDr. Marián  J u r á n i CSc., RNDr. Bystrík  A m b r u š,       
Pavel   F o r i s c h   i mnohí dlhoroční chovatelia.
Od chovateľskej verejnosti na Slovensku i z Českej republiky, ale tiež od existujúcich ochranárskych zložiek, očakávame odborné názory, ktoré by pomohli pripravovanú inštitúciu založiť.

       Verím, že k návrhu zaujmú svoje stanovisko aj zodpovední pracovníci MŽP SR a všetky ochranárske zložky pôsobiace n Slovensku.

                       RNDr. Jaroslav Marec,  Pavel Forisch, a zbor posudzovateľov SZCH.