1. APRÍL – SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVAV apríli priletí na Slovensko najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú toto číslo na zhruba 20 miliónov a prírodovedci túto migráciu považujú za jeden z najpozoruhodnejších fenoménov živej prírody. Ako sa ale zachovať, ak nájdeme takéhoto chráneného živočícha zraneného? Nálezca je v prvom rade povinný nahlásiť nález miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, ktorý určí ďalší postup.


V prípade, že je to mimo pracovnej doby úradu, resp. počas víkendu, jeho nálezca môže zatelefonovať na číslo tiesňového volania 112. Na tomto čísle mu operátor dá informáciu o kontaktoch na osobu, ktorá poskytne v danom regióne pomoc a zabezpečí prevzatie živočícha, jeho prvotné ošetrenie a umiestnenie v rehabilitačnej alebo chovnej stanici. Ministerstvo životného prostredia SR zriadilo v minulom roku tzv. sieť staníc prvého kontaktu, do ktorej je v súčasnosti zaradených 18 chovných a rehabilitačných staníc z celého Slovenska.

 

Rezortné organizácie ministerstva životného prostredia - ZOO Bojnice a Štátna ochrana prírody SR realizujú projekt na dobudovanie až 25 rehabilitačných a chovných staníc. Projekt by mal byť zrealizovaný do septembra 2013 tak, aby bola sieť týchto staníc plne funkčná a vybavená. Na zachraňovaní hendikepovaných chránených živočíchov sa aktívne podieľa aj ZOO Bratislava. Tá v minulom roku v spolupráci s environrezortom opäť sprevádzkovala rehabilitačnú stanicu.

Pochybnosti o postupe môžu vzniknúť pokiaľ ide o poľovnú zver, ktorá nie je súčasne aj chráneným živočíchom podľa zákona o ochrane prírody a krajiny - ako napríklad srny a diviaky. Zákon o poľovníctve zakazuje manipuláciu a prevoz týchto živočíchov. Takýto nález je potrebné nahlásiť užívateľovi poľovného revíru. Túto problematiku rieši poľovný zákon, ktorý je v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ak je nájdený chránený živočích, ktorý je súčasne aj poľovnou zverou, postup je podobný ako u chránených živočíchoch, t.j. nálezca je povinný nahlásiť nález miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, ktorý ale neurčí ďalšie nakladanie s týmto chráneným živočíchom. Nález sa nahlási aj užívateľovi najbližšieho poľovného revíru v mieste nálezu, ktorý by mal určiť ďalšie nakladanie s takýmto živočíchom. Nálezca môže, samozrejme, volať aj na linku 112.

Zoznam chovných a rehabilitačných staníc je verejnosti prístupný na webovej stránke ministerstva:
http://www.minzp.sk/files/oblasti/ochrana-prirody-a-krajiny/registre-a-zoznamy/organizacna-struktura-chovnych-a-rehabilitacnych-stanic-prveho-kontaktu-na-slovensku.pdf.

O Svetovom dni vtáctva

O zavedenie dňa vtáctva sa zaslúžil významný prírodovedec Oto Herman, rodák z Brezna, ktorý zasvätil tento deň vtákom. Po prvýkrát bol 1. apríl ustanovený v roku 1900 ako akcia pre školy vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku.

K známym poslom jari prilietajúcim na Slovensko v tomto období patriaškorce, drozdy, bociany, trasochvosty, škovránky, žltochvosty, ale aj lastovičky, ktoré sú známe svojou vernosťou k hniezdu a veľmi dobrými orientačnými schopnosťami. Sťahovavými vtákmi sú aj orol krikľavý, sokol kopcovitý, včelár lesný, prepelica poľná, slávik, kukučka, alebo dážďovník. Väčšina vtákov k nám prilietava z Afriky, menej z Ázie. Mnohé druhy vtákov počas návratu na hniezdiská prekonajú každú jar aj 10-tisíc kilometrov.