A A A

Vtáctvo

ZO SZCH Trenčianska Turná II. Pripravuje výstavu VTÁČÍ SVET 2017
ktorá sa bude konať v dňoch 6.10.-8.10.2017

Tento rok sa bude konať výstava v KD Mníchová Lehota (z dôvodu rekonštrukcie KD Trenčianska Turná), 4 km JV od obce Trenčianska Turná (5 min. autom).

Dva vzácne sokoly červenonohé, ktoré sa minulý rok narodili na Slovensku, sa tento rok vrátili na svoju pôvodnú lokalitu.

“Ide o vôbec prvý potvrdený prípad na Slovensku,” zdôraznil Roman Slobodník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku s tým, že vzhľadom k vysokej úmrtnosti mláďat tohto druhu to ornitológovia považujú za unikát. Obe samičky, ktoré pomenovali Monika a Majka, sa podľa Slobodníka pravdepodobne zapoja do pomoci už hniezdiacim párom tak, ako je to pre tento druh typické.

Slovensky zväz chovateľov ZO Kálnica a Klub chovateľov papagájov Slovenska Vás čo najsrdečnejšie pozýva na XII. Medzinárodný seminár chovateľov papagájov.

Dátum a miesto konania: 17. 6. 2017 od 10 hod., Kultúrny dom Kálnica pri Novom Meste
nad Váhom

Program:

Nikto z nás nemá rád klamárov. Ak nás niekto podvedie, na dotyčného si už v budúcnosti dáme väčší pozor.
Zdá sa, že podobne to funguje aj vo svete zvierat. Vedci zistili, že podvodníkov si pamätajú aj krkavce čierne (Corvus corax) a pamätajú si ich dlhšiu dobu.

Chlieb za syr

Vtáky z čeľade krkavcovité sú veľmi múdre vzhľadom na možnosti svojich tiel.
Majú výbornú pamäť, dokážu sa sa orientovať na základe trojrozmerných záchytných bodov a vedia využívať nástroje.

XXXI. ročník letnej súťaže v speve kanárikov organizuje ZO SZCH kanárikárska Martin v dňoch 2. – 4. júna 2017. Súťaž sa znova koná v chate Kamka v rekreačnej oblasti Piatrová vo Vrútkach, okres Martin.

1. Každý chovateľ môže do súťaže prihlásiť len 1 kanárika. Nezáleží na veku, ani či pochádza z vlastného odchovu. V prípade rovnosti bodov, majú pre udelenie cien prednosť kanáriky z vlastného chovu.

Psittacus erithacus
Slovenským držiteľom papagája sivého - žaka (Psittacus erithacus) a gekóna (Lygodactylus williamsi) pribudnú tento rok nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ. Dôvodom je prísnejšia ochrana uvedených druhov. 

Oba druhy boli v rámci EÚ resp. Slovenskej republiky preradené z prílohy B do prílohy A nadobudnutím účinnosti nariadenia Komisie (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Spomínané nariadenie nadobudlo účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t. j. dňa 4.2.2017.
Tento dátum je veľmi dôležitý, pretože začalo plynúť prechodné obdobie v trvaní troch mesiacov. Čo presne to pre držiteľov takýchto exemplárov znamená?

A.
Tu je na mieste zdôrazniť, že prechodné obdobie sa týka len držiteľov tých exemplárov, ktoré sa nachádzali v držbe aj pred účinnosťou vyššie uvedeného nariadenia t. j. do 3.2.2017.
Takíto držitelia sú teda v termíne od 4.2.2017 do 4.5.2017 povinní
· zosúladiť vedenie evidencie a 
· požiadať miestne príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo MŽP SR o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Držiteľ si môže vybrať medzi preukazom a výnimkou v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.
V praxi to znamená pre držiteľa nasledovné:

Výstava exotického vtáctva „VTÁČÍ SVET“

TRENČIANSKA TURNÁ 14. 10. – 16. 10. 2016

Výstava sa koná v dňoch piatok, sobotu aj v nedeľu v Trenčianskej Turnej v priestoroch kultúrneho domu. Sprístupnená verejnosti bude v piatok od 14:00 do 19:00, v sobotu od 9:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:00 do 15:00 hodiny.

Podporiť chovateľov i usporiadateľov sa oplatí. Na akcii Vtáčí svet uvidíte: farebné a postavové kanáriky, stredné i veľké papagáje, výstavné andulky, domestikované a nedomestikované exotické vtáctvo, krížence, papagáje, mäkkožravé vtáky, bažanty.