XV. CVZ v Nitre, prihláška a propozícieSlovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislavapod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka organizuje

XV. Celoštátnu výstavu zvierat 10. - 11. 11. 2012

na Výstavisku A G R O K O M P L E X NITRA

Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SZCH. Vystavovať sa môžu zvieratá - králiky, hydina, holuby (max. do veku 6 rokov), exotické a  okrasné vtáctvo, kanáriky, ovce a  kozy, kožušinové zvieratá, morčatá a ostatné zvieratá zahrnuté v pôsobnosti SZCH. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi chovateľských zväzov vo svojej krajine. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené po zaradení zvierat do katalógu a chovateľovi budú zaslané pridelené čísla výstavných klietok. Vystavovateľ sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní a súhlasí s výstavnými podmienkami. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením. V prípade nekonania sa výstavy z objektívnych dôvodov, budú výstavné poplatky po odpočítaní už vynaložených nákladov vrátené vystavovateľom. Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a ručí za prípadné straty. V prípade straty bude chovateľovi uhradená cena za zdrobnenlé a malé plemená 20 EUR, stredné plemená 30 EUR a veľké plemená 40 EUR (hydina, králiky) u ľahkochovaných plemien holubov 20 EUR a ťažkochovaných 40 EUR. Vystavovateľ súhlasí, aby usporiadateľ stanovil cenu u ostatných druhov zvierat. SZCH nezodpovedá za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat, dodaných na výstavu a umiestnených v karanténe. Akákoľvek manipulácia so  zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia príslušného garanta je zakázaná.

Súťažné expozície:

KRÁLIKY individuálne kolekcia 4-členná – súrodenci, bez obmedzenia pohlavia (v prihláške musí byť označená K) kolekcia 2+2, môžu byť v nej králiky z dvoch rôznych vrhov, bez obmedzenia pohlavia (v prihláške musí byť označená K)

NUTRIE individuálne, rôzne farebné mutácie

HYDINA individuálne kolekcia 4-členná, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K)

 

HOLUBY individuálne kolekcia 4-členná, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K)

MORČATÁ – samostatná výstava v sobotu a nedeľu individuálne. Pár kolekcia 4-členná (zastúpenie oboch pohlaví) podrobnejšie informácie a špeciálna on-line prihláška je na stránke www.zochm.sk

Ukážkové expozície bez posúdenia:

exotické vtáctvo, ovce a kozy – výstavný výbor si vyhradzuje právo obmedzenia počtu zvierat. Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky tlačeným písmom alebo strojom posielajte na adresu:

Slovenský zväz chovateľov

Telefón: 02 – 555 75 034

XV. Celoštátna výstava zvierat

v pracovné dni v čase od 8.30 – 15.30 hod.

Krížna 44, 824 76 BRATISLAVA

Uzávierka prihlášok je v pondelok 28.09.2012. Pozor, prihlášky po dátume uzávierky nebudú akceptované. S prihláškou neposielajte rodokmene.

XV. CVZ v Nitre, prihláška a propozícieVýstavné poplatky:

za každé vystavené zviera v súťažných expozíciách 3 EUR za každé vystavené zviera v ukážkových expozíciách 1 EUR Manipulačný poplatok – povinný pre každého vystavovateľa v súťažných expozíciách 2 EUR Katalóg – povinný pre všetkých vystavovateľov (okrem rod. príslušníkov a vystavovateľov ukážkových expozícií), aj pre MCH 5 EUR

Katalógy je možné prevziať len počas konania výstavy v kancelárii výstavy. Na základe dokladu o zaplatení môže katalóg za vystavovateľa prevziať aj jeho písomne splnomocnený zástupca.

Bankové spojenie:

ČSOB Bratislava, Krížna 46, č. ČSOB, číslo účtu: 4011562170/7500. Platby môžu byť hradené prevodom z účtu kde uveďte variabilný symbol 20121011, konštantný symbol 0308 alebo poštovou poukážkou, kde nezabudnite vyplniť v príslušnej kolónke referenčné číslo 36903347, konštantný symbol 0308 a variabilný symbol 20121011. Oznámenie o platbe (ústrižok zloženky, kópia dokladu o bankovom prevode) musí byť súčasťou prihlášky. Pozor, neuhradené prihlášky nebudú zaradené do katalógu! Pri spoločných platbách Vás žiadame, aby ste priložili k prihláškam aj rozpis platieb z dôvodu identifikácie.

Údaje pre zahraničné platby:

SWIFT CODE - BIC: CEKOSKBX, IBAN CODE: SK94 7500 0000 0040 1156 2170 (pri internet bankingu treba postupovať podľa pokynov banky, medzery medzi znakmi sa nedávajú). Pri platbe z ČR na Slovensko môžete využiť platbu medzinárodnou poštovou poukážkou na účet – Eurogiro. Vystavovatelia z ČR môžu platiť výstavné poplatky aj priamo na výstave.

Veterinárne podmienky:

Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením, kde bude potvrdené, že sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. Hydina vyšetrená na Salmonella Pullórum, holuby vakcinácia proti paramyxoviróze, králiky očkované proti moru králikov a myxomatóze. Mäsožravé kožušinové zvieratá očkované proti besnote. Vakcinácie a vyšetrenia musia byť zaznačené v sprievodnom doklade. V prípade zmeny nákazovej situácie je výstavný výbor oprávnený požadovať splnenie podmienok v súlade s platnými aktuálnymi veterinárnymi podmienkami.

Program výstavy:

08.11.2012 štvrtok 6.00 – 21.00 hod Príjem zvierat

09.11.2012 piatok 8.00 – 16.00 hod. Posudzovanie zvierat

10.11.2012 sobota 9.00 – 17.00 hod. Prehliadka výstavy

11.11.2012 nedeľa 9.00 – 16.00 hod. Prehliadka výstavy, výdaj zvierat po 15.00 hod.

XV. CVZ v Nitre, prihláška a propozíciePríjem a výdaj zvierat:

Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne. Každá prepravka musí byť označená príslušným štítkom s uvedeným číslom klietky, ktoré vystavovatelia obdržia od organizátora výstavy spolu so súpisom vystavených zvierat. V tomto súpise je potrebné doplniť u králikov, hydiny a holubov identifikačné údaje, čiže tetovanie, číslo obrúčky a u králikov aj hmotnosť. Pri dodaní zvierat do výstavných hál budú tieto prehliadnuté veterinárnym lekárom a v prípade, že budú vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu prijaté a zaplatené poplatky nebudú vrátené. Zvieratá si zaklietkuje každý vystavovateľ sám, po predchádzajúcom súhlase garanta. Po zaklietkovaní mu garant potvrdí prevzatie zvierat a vystavovateľ mu odovzdá súpis zvierat. Pri výdaji zvierat sa vystavovateľ nahlási u príslušného garanta a ten mu zvieratá vydá.

Posudzovanie:

Posudzovanie zvierat sa uskutoční bez prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup do výstavných hál len delegovaní posudzovatelia, hospitujúci adepti, garanti jednotlivých expozícii a výstavný výbor.

Udeľované tituly:

Najúspešnejším zvieratám podľa bodového ocenenia, v zmysle smerníc jednotlivých odborných komisií, budú udelené tituly: MAJSTER SR, ŠAMPIÓN SR, ČESTNÁ CENA. Ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi. Výdaj cien sa uskutoční v čase otvorenia výstavy pre verejnosť v kancelárii výstavy. Zasielanie cien po skončení výstavy nie je možné.

Predaj zvierat:

Predaj zvierat bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajné zvieratá budú umiestnené v súťažných expozíciách. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. V katalógu bude uvedená požadovaná predajná cena majiteľa navýšená o 10 %. Navýšenie 10 % pripadne v prospech výstavy. Predávajúci obdrží ním stanovenú cenu. Pozor, platby budú zaokrúhľované s presnosťou na 0,50 centov hore (od 0,1 do 0,4 zaokrúhľenie na 0,5 EUR, od 0,6 do 0,9 na 1 EUR). Predajné zvieratá dodané na výstavu bez rodokmeňa, v prípade záujmu kupujúceho, budú odpredané. V prípade, že chovateľ počas výstavy predá nepredajné zviera, je povinný zaplatiť poplatok 5 EUR v kancelárii výstavy a až po písomnom potvrdení zaplatenia poplatku garant zviera vystavovateľovi vydá.

Peniaze za odpredané zvieratá si chovateľ prevezme priamo na výstave v kancelárii výstavy v sobou v čase od 16.00 hod do 17.00 hod, v nedeľu od 15.00 hod do 16.00 hod prípadne budú posielané chovateľovi na vopred uvedený bankový účet alebo poštovou poukážkou na náklady chovateľa.

Propagácia, fotografovanie, video: Informačné a propagačné letáky je zakázané bez povolenia výstavného výboru umiestňovať vo výstavných priestoroch. Pri fotografovaní je prísne zakázané otvárať výstavné klietky, prípadne inak manipulovať s vystavenými zvieratami. Manipulovať s vystavenými zvieratami pri fotografovaní je možné len na základe písomného súhlasu výstavného výboru - tento súhlas môže byť udelený len akreditovaným novinárom chovateľských časopisov. Čas na fotografovanie určí v písomnom povolení výstavný výbor a fotografovať sa môže len za prítomnosti člena výstavného výboru – garanta. Žiadosti o povolenie fotografovania musia byť doručené na výstavný výbor najneskôr do 30.10.2012.

Zmeny výstavných podmienok: Výstavný výbor si vyhradzuje právo zmeny vo výstavných podmienkach v záujme úspešného zabezpečenia výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia tieto výstavne podmienky rozhodne výstavný výbor.

Špeciálne klubové výstavy: Výstavný výbor umožní chovateľským klubom usporiadanie špeciálnych klubových výstav na písomné požiadanie klubu doručené do 15.10.2012 písomne na adresu Slovenského zväzu chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava. Prihlášku je potrebné označiť názvom klubu.

Ubytovanie:

Ubytovanie je možné si zabezpečiť: Hotel Agroinštitút 00421 – 37 – 653 33 61 Hotel Olympia 00421 – 37 – 653 67 27 - 9 Transmotel 00421 – 37 – 651 82 52

Stiahnite si prihlášku TU